WYPOŻYCZALNIA

CENTRUM NARZĘDZIOWE MAJSTER

WYPOŻYCZALNIA

KAUCJA – PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKĄ!!!

Awaria? Remont?
Potrzebujesz dobrych narzędzi na krótko?  Nie ma problemu. Centrum Narzędziowe Majster oferuje wypożyczalnię sprzętu do ogrodu, narzędzi budowlanych, urządzeń grzewczych i osuszaczy oraz elektronarzędzi z dowozem do klienta.

Oferta zawiera wybrane pozycje z listy dostępnych narzędzi.

Sprawdź czy posiadamy sprzęt, którego aktualnie potrzebujesz, możesz również do nas zadzwonić 87 -737-15-86.

 

W związku z rozwojem firmy asortyment wypożyczalni sukcesywnie powiększa się.

 

Regulamin wypożyczalni Majster

 • 1. Warunki wynajmu sprzętu.
 1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wypożyczenia pomiędzy firmą Majster, ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki, NIP 844 212 58 66 zwaną w dalszej części Wypożyczalnią, a osobą lub firmą wynajmującym zwaną w dalszej część Najemcą.
 2. Umowa spisywana jest przez Wypożyczalnię na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem na czas określony przez Najemcę.
 3. Podczas wypożyczenia zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla Wypożyczalni w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O wysokości kaucji decyduje wartość wypożyczonego sprzętu.
 4. Sprzęt można wypożyczyć na 3 godziny, wtedy liczona jest połowa stawki dziennej. Przy wypożyczeniu na 24 godziny (doba) liczona jest pełna stawka dzienna.
 5. Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu, zgodnie z cennikiem oraz przyznanymi rabatami.
 6. Cena za 3 godziny, oznacza zwrot sprzętu przed upływem 3 godzin. Cena za dobę oznacza zwrot sprzętu przed upływem 24 godzin od chwili wypożyczenia.
 7. Cena wypożyczenia nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia i jest liczony od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu.
 8. Przy wypożyczeniu na niedziele i święta nie obniżamy stawki najmu.
 9. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstwa awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.)
 10. Rachunek (tj. paragon lub faktura) jest wystawiana na koniec okresu wypożyczenia.

 

 • 2. Zobowiązania Wypożyczalni
 1. Wypożyczalnia oświadcza, że sprzęt jest w pełni sprawny, w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytkowania, bez żadnych ukrytych wad.
 2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu Wypożyczający obowiązkowo zapoznaje najemcę z instrukcją obsługi i szkoli go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 3. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
 4. Wypożyczalnia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Najemcy i nie przekazywania ich osobom trzecim.

 

 • 3. Zobowiązania Najemcy
 1. Najemca zobowiązuje się do dbania o wypożyczony sprzęt i zwrot sprzętu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
 2. Najemca oświadcza, że został przeszkolony i zapoznany z instrukcją obsługi wypożyczonego sprzętu.
 3. Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wypożyczającemu czynsz w wysokości wynikającej z umowy. 
 4. Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć sprzęt przed kradzieżą i zniszczeniem. Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania fakt zaginięcia przedmiotu wypożyczenia. Najemca od momentu wypożyczenia ponosi pełną odpowiedzialność za zaginięcie, uszkodzenia, kradzieże i dewastacje.
 5. Najemca zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z instrukcją.
 6. Najemca zobowiązuje się do nie przekazywania osobom trzecim wypożyczonego sprzętu.
 7. Najemca zobowiązuje się, że nie będzie samodzielnie dokonywał napraw.
 8. W przypadku zaginięcia lub utraty sprzętu Najemca zobowiązany jest do wyrównania strat Wypożyczalni w wysokości wartości rynkowej sprzętu najmu w przypadku jego zniszczenia lub utraty, lub odpowiedniej części jego wartości w przypadku uszkodzenia.
 9. W przypadku powstania szkód wypożyczonego sprzętu w związku z nieprzestrzeganiem instrukcji oraz zasad BHP obciążają Najemcę.
 10. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu wypożyczenia przez najemcę ponosi najemca.
 11. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczającego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 12. Koszty transportu wypożyczonego sprzętu ponosi Najemca.
 • 4.  Zwrot sprzętu.
 1. Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym w umowie wypożyczenia, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu do wypożyczalni, wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby wypożyczenia. 
 2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.
 3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, Najemca poniesie koszty mycia według obowiązującego cennika myjni wskazanej przez wypożyczającego.
 4. W przypadku wypożyczenia z dowozem Najemca zobowiązany jest oddać sprzęt w miejscu i o godzinie ustalonej w chwili podpisywania umowy.

 

 • 5. Zerwanie umowy wypożyczenia
 1. Zerwanie umowy wypożyczenia następuje w przypadku:
  1. samowolnego przedłużenia czasu użytkowania
  2. używanie wypożyczonego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki
 2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia, a każdy dzień opóźnienia zwrotu podlega opłacie w wysokości 200% stawki podstawowej wynajmu.

 

RODO:

 

Administratorem danych osobowych Najemców narzędzi jest Majster, ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki, NIP 844 212 58 66 (dalej zwana Wypożyczającym).

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i jest stosowane w krajach UE od 25 maja 2018r. RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych Najemcy, które stosuje Wynajmujący.

Dane osobowe osób wynajmujących narzędzia takie jak:  Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy – będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) oraz f) RODO), której Najemca jest stroną. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania  umów z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wynajmującego wynikających z umów zawartych z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów.

Najemca ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

– przenoszenia danych

– wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Wynajmujący może przetwarzać dane osobowe Najemcy  w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na:

–  dochodzeniu zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu (w szczególności dotyczy to imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego Najemcy, danych w zakresie rozliczeń i płatności należności z tytułu zawartej umowy najmu)

– zabezpieczeniu mienia powierzonego przez Wynajmującego, w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży.

Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 87 737 15 86 lub napisz do nas

ADRES

Centrum Narzędziowe Majster
ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki
NIP: 844-212-58-66

WPŁATY

Numer rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Suwałkach
45935900020024714420020001

DANE KONTAKTOWE

tel.: +48 87 737 15 86
e-mail: zamowienia@majstersuwalki.pl
facebook: www.facebook.com/majstersuwalki