Menu Zamknij

Dzień Dziecka 2024 r. z Majster Centrum Narzędziowe - KONKURS.

Tutaj przykładowy nagłówek w tekście. Coś co chcemy wyróżnić.

Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka Majster Centrum Narzędziowe serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do lat 7 wraz z rodzicami do udziału w konkursie plastycznym pt. ”Mój Tata/Mama Budowniczy”. Może Wasz tata buduje domy, a może mama tworzy piękne projekty? A może mają inne budowlane supermoce? Pokażcie nam to wszystko w swoich pracach plastycznych!

Temat konkursu: „Mój Tata/Mama Budowniczy”

Zasady konkursu.

Jak wziąć udział? 
1. Stwórzcie pracę plastyczną na temat „Mój Tata/Mama Budowniczy”.
2. Prace wykonajcie dowolną techniką – kredkami, farbami, pastelami czy kolażem.

3. Gotową pracę przynieście do naszego sklepu: Centrum Narzędziowe Majster, ul. Raczkowska 151 Suwałki lub prześlijcie jej zdjęcie na adres email: marketing@majstersuwalki.pl.

Czas trwania konkursu:
Od 1 czerwca 2024 r. do 15 czerwca 2024 r.
 
Ocena prac:
Prace oceniać będzie 5-osobowe jury, które weźmie pod uwagę:
* kreatywność,
* estetykę wykonania,
* współpracę rodzica z dzieckiem przy wykonaniu pracy.
Wyniki ogłosimy 16 czerwca na naszym profilu na Facebooku.

Nagrody:
 1. miejsce
– zestaw majsterkowicza – Bosch mini IXOLINO II work case – oraz bon o wartości – 100 zł do wykorzystania do naszego sklepu w dziale MajsterKids.
2. miejsce – zestaw majsterkowicza – Bosch mini IXOLINO II work case – oraz bon o wartości – 50 zł do wykorzystania do naszego sklepu w dziale MajsterKids,
3. miejsce – zestaw majsterkowicza – Bosch mini IXOLINO II work case
3 wyróżnienia – zestaw profesjonalnego ogrodnika dla dziecka (po jednym zestawie dla każdej wyróżnionej pracy).
 
Prezentacja prac:
Wszystkie prace zostaną wystawione na naszej witrynie sklepu oraz opublikowane na naszym profilu na Facebooku.
To doskonała okazja, aby pochwalić się swoimi dziełami i pokazać je szerszej publiczności!
 

Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy wszystkim małym artystom mnóstwo radości i inspiracji!

Regulamin konkursu:

Z DNIA 01.06.2024 r.

             1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest Centrum Narzędziowe Majster Joanna Bernat, z siedzibą na ul. Raczkowskiej 151, 16 – 400 Suwałki NIP: 844-212-58-66 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Rodzic lub opiekun prawny będący Uczestnikiem konkursu wyraża  zgodę  na wykonanie pracy plastycznej przez ich dziecko.
 6. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 9. Konkurs jest prowadzony na stronie facebook: Majster Centrum Narzędziowe nazwanej dalej “Fanpage”).
 10. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. 

2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  – jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  – zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  – wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  – zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
  – wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i reprezentowanego dziecka dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  – jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook. 

  3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano nagrody – dla 6 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 2. Nagrodami są:
  – I miejsce – zestaw majsterkowicza – Bosch mini IXOLINO II work case – oraz bon o wartości – 100 zł do wykorzystania do naszego sklepu w dziale MajsterKids,
  – II miejsce – zestaw majsterkowicza – Bosch mini IXOLINO II work case – oraz bon o wartości – 50 zł do wykorzystania do naszego sklepu w dziale MajsterKids,
  – III miejsce – zestaw majsterkowicza – Bosch mini IXOLINO II work case
  oraz 3 wyróżnienia – zestaw profesjonalnego ogrodnika dla dziecka (po jednym zestawie dla każdej wyróżnionej pracy)
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Majster Centrum Narzędziowe.
 4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/majstersuwalki
 2. Konkurs trwa od dnia 01.06.2024 r. godz. 09:00 do 15.06.2024 roku godz. 09:00.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/majstersuwalki.

5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 2. Wykonanie pracy plastycznej wspólnie z dzieckiem pt.” „Mój Tata/Mama Budowniczy”„ – technika dowolna.
 3. Dostarczenie pracy dp sklepu Majster – ul. Raczkowska 151 w Suwałkach, lub przesłanie zdjęcia pracy na adres e-mail: marketing@majsteronline.pl do 15.06.2024 roku.
 4. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/majstersuwalki

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji Uczestnika na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium estetyczności, kreatywności i współpracy rodzica i dziecka przy wykonaniu pracy plastycznej.
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 3 zwycięzców oraz 3 osoby wyróżnione.
 5. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/majstersuwalki.
 7. Przyznaną w Konkursie nagrodę Uczestnicy odebrać mogą bezpośrednio w sklepie Majster, ul. Raczkowska 151 w Suwałkach w ciągu 7 dni od momentu ogłoszenia wyników  pod postem konkursowym na stronie: https://www.facebook.com/majstersuwalki.

7. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Prace oceniane będą przez komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli Centrum Narzędziowego Majster w Suwałkach.
 • Prace zostaną ocenione pod względem:
 • kreatywności,
 • estetyki,
 • współpracy rodzica i dziecka przy wykonaniu pracy plastycznej.
 • Skład Komisji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników oraz reprezentowanych dzieci przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników oraz reprezentowanych dzieci Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

10. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, laureaci winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 5. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
 6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2024 r. i obowiązuje do 30.06.2024 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

zobacz też inne wpisy:

Zużyty sprzęt

Art. 37. [Obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych] 1. Dystrybutor obowiązany jest...

więcej >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *