AKTUALNOŚCI

Regulamin wyprzedaży

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem wyprzedaży jest Majster Joanna Bernat, ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki, NIP: 844 212 58 66, zwany dalej “Organizator”
 2. Wyprzedaż prowadzona jest w sklepie Majster Centrum Narzędziowe w Suwałkach, przy ul. Raczkowskiej 151 w godzinach otwarcia.
 3. Czas trwania Wyprzedaży jest określony na okres od 1.06.2019 r. do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

2. Warunki i zasady udziału w promocji.

  1. Uczestnikiem wyprzedaży (dalej jako “Uczestnik”) może być każda osoba, która w czasie trwania wyprzedaży dokona zakupu produktu znajdującego się na regałach wyprzedażowych lub oznaczonych naklejką “Wyprzedaż”.
  2. Aktualne i obowiązujące ceny znajdują się na produktach – od ceny na produkcie nie przysługuje dodatkowy rabat.
  3. Towar zakupiony z wyprzedaży nie podlega reklamacji, zwrotowi ani wymianie.
  4. Każdy biorący udział w Wyprzedaży oświadcza, że zapoznał się z jej Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z Wyprzedaży jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Wyprzedaży.

3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wyprzedaży dostępny jest w sklepie Majster Centrum Narzędziowe oraz na www.majstersuwalki.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzyganie przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie www.majstersuwalki.pl oraz u doradców Klienta.

Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 87 737 15 86 lub napisz do nas

ADRES

Centrum Narzędziowe Majster
ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki
NIP: 844-212-58-66

WPŁATY

Numer rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Suwałkach
45935900020024714420020001

DANE KONTAKTOWE

tel.: +48 87 737 15 86
e-mail: zamowienia@majstersuwalki.pl
facebook: www.facebook.com/majstersuwalki